Διαμεσολάβηση

Το γραφείο μας πρωτοπόρο όχι μόνο παρακολουθεί, αλλά συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις προσπαθώντας να συμβάλλει το μέγιστο δυνατόν στην εξέλιξη και την διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Διαθέτοντας κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους , παρέχουμε τα εχέγγυα για μια ομαλή και σύμφωνη με τα πρότυπα του θεσμού διεξαγωγή της διαδικασίας. Η Φωτεινή Μάρκου είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήδη από το 2015.

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εκ των τρόπων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, καθώς συνδράμει τους πολίτες, ώστε να λύσουν σε σύντομο χρόνο τις ιδιωτικές διαφορές τους. Ενώ άλλοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών είναι επίσης: η Διαιτησία (άρθρα 867 - 903 ΚΠολΔ), η Δικαστική Μεσολάβηση (άρθρο 214 Β΄ΚΠολΔ) και η Απόπειρα Συμβιβασμού (άρθρο 209 ΚΠολΔ).

Μέχρι πρότινος για το σύνολο των διαφορών (το έτος 2019 αυτό άλλαξε για κάποιες υποθέσεις) επρόκειτο για μια εθελοντική και μη δεσμευτική διαδικασία, που επιχειρείται από τα μέρη υπό την καθοδήγηση του διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος τρίτος, κατάλληλα πιστοποιημένος, ο οποίος υποστηρίζει τα μέρη να καταλήξουν σε μία συμφωνία ανάλογη των αναγκών τους και των συμφερόντων τους. Όλες οι πληροφορίες που θα ανταλλάξουν τα μέρη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα τη δικαστική διαδικασία, ενώ η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται από απόλυτη εχεμύθεια και είναι απόλυτα εμπιστευτική .

Στην Ελλάδα ο θεσμός εισήχθη για πρώτη φορά με το Ν. 3898/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 16 παρ.9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄237/5.12.2012), ενώ με το άρθρο 6 του ν.4640/2019, καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης για τις εξής διαφορές:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.,

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης.

Αναφορικά με τις υποθέσεις της περ. β) , η αρχική συνεδρία κρίνεται υποχρεωτική για τις αγωγές που κατατέθηκαν από την 1η.7.2020 και μετά (άρθρο 74 παρ.14 Ν.4690/2020).

Τα οφέλη της διαμεσολάβησης εντοπίζονται κυρίως στην ταχύτητα της επίλυσης των διαφορών, μιας και οι διαδικασίες είναι δυνατόν να ξεκινήσουν σχεδόν αμέσως και να λήξουν σε πολύ σύντομο χρόνο, στην εξοικονόμηση του κόστους καθώς τα έξοδα περιορίζονται στο ελάχιστο και στην ευελιξία της διαδικασίας, καθώς δεν περιλαμβάνονται τυπικοί κανόνες. Ενώ η συμβολή της στην βελτίωση της επικοινωνίας των μερών, με συνέπεια την αρμονική τους συμβίωση και συνεργασία στο μέλλον αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με την προσφυγή στα Δικαστήρια.