Δίκαιο
Ενέργειας

Το δικηγορικό μας γραφείο ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας, έναν τομέα στον οποίο η χώρα μας ήδη εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει τα εχέγγυα να διαδραματίσει έναν πολύ ενεργό ρόλο, αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο και δη:

  • Κατάρτιση επενδυτικών συμβάσεων στον τομέα του φυσικού αερίου, ορυκτών καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ των επιχειρήσεων ενέργειας και του δημοσίου Τομέα.
  • Παροχή νομικών συμβουλών για συμμόρφωση επιχειρήσεων με το ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο ενέργειας.
  • Παροχή νομικών συμβουλών και διαχείριση παντός φύσεως ζητημάτων που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, διαχείριση αποβλήτων, γεωθερμία )

Η ενεργειακή βιομηχανία είναι ένας νέος ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας με αυξημένες ανάγκες. Το γραφείο μας ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της εποχής προσφέρει μια ευρεία γκάμα νομικών υπηρεσιών στις εταιρίες και επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο των ενεργειακών δραστηριοτήτων στα θέματα που αφορούν όλες τις εκφάνσεις τομέα της ενέργειάς. Αναλαμβάνουμε :

  • Διεκπεραίωση όλης της αδειοδοτικής διαδικασίας από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της άδειας
  • Έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο 18 του Ν. 4951/2022 - ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022)
  • Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για πιθανές αγοραπωλησίες (π.χ αγορά ακινήτου, τροποποίηση όρων του καταστατικού της εταιρίας αν ζητηθεί κλπ)
  • Παρέχουμε στους εντολείς μας, όλη τη συμβουλευτική για κάθε συναλλαγή, καθώς και κανονιστική και νομική συμμόρφωση.
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων όλων, των βαθμίδων δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Στο Νόμο 4951/2022 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4964/2022) θεσπίστηκε ως υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και η Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έγγραφο που συντάσσεται, εκδίδεται και χορηγείται από δικηγόρο και για την χορήγηση του οποίου ο δικηγόρος πρέπει να διενεργήσει έλεγχο, ώστε να πιστοποιήσει σχετικά με τη νόμιμη χρήση του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή και σταθμού αποθήκευσης (άρθρο 3 περ. 18).

Μάλιστα κατά τη ρητή διάταξη του αρ. 18 4951/2022, για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το παρόν και τον οικείο Κανονισμό, προσκομίζει:

Για την περίπτωση ιδιωτικών, καθώς και δημοτικών εκτάσεων, τη Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα. Κατά περίπτωση δύνατι να ζητηθεί επιπλέον και τίτλος κυριότητας του ακινήτου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, καθώς και είτε πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, είτε, στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το σχετικό Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.

Σε περίπτωση που τη νόμιμη χρήση του χώρου έχει τρίτο πρόσωπο, πλην του κυρίου, πρέπει να προσκομιστούν έγγραφα αποδεικτικά της υποκείμενης σχέσης, καθώς και αποδεικτικό τίτλο νόμιμης χρήσης.

Ειδικό καθεστώς διέπει τις δημόσιες εκτάσεις, που διαχειρίζεται ο ενδιαφερόμενος, οι οποίες εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία.

Για εκτάσεις του Δημοσίου που δεν διαχειρίζεται ο ενδιαφερόμενος, οι οποίες δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, περιλαμβανομένων αυτών που διαχειρίζονται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, οι Κτηματικές Υπηρεσίες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον εγκρίνει τη μίσθωση ή την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, τα λοιπά νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, προσκομίζονται προς συμπλήρωση του φακέλου με την έκδοσή τους.

Όσον αφορά ειδικότερα την λειτουργία αιολικών σταθμών, ως προς την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας που δεν περιλαμβάνεται στο γήπεδο εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τοπογραφικό διάγραμμα, συνοδευόμενο από:

Για την περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Για την περίπτωση δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, επιστολή ενημέρωσης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια αρχή για την εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία ως προς τον χαρακτήρα της έκτασης.

Ειδικώς για την περίπτωση εκτάσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετική απόφαση παραχώρησης.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο Ενεργειακό Δίκαιο καθώς και γνώση της αγοράς ενέργειας και όντας πλήρως ενημερωμένο για τις τρέχουσες εξελίξεις αναλαμβάνει να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές καθώς να διεκπεραιώσει κάθε ζήτημα σχετικά με την διαδικασία της έκδοσης άδειών αλλά την Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Νόμιμης Χρήσης.