Τραπεζικό
Δίκαιο

Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι πλέον στην καθημερινότητα μας και λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει ο κάθε πολίτης με την υπογραφή των τραπεζικών συμβάσεων , η συνδρομή ενός δικηγόρου κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Εκκινώντας από το επίπεδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας και φθάνοντας σε επίπεδο δικαστικών διενέξεων λόγω προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη της συναλλακτικής σχέσης, το δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με πραγματογνώμονες τραπεζικών δανειακών συμβάσεων αναλαμβάνει τις κάτωθι νομικές εργασίες:

  • Παροχή νομικών συμβουλών για δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά.
  • Για την κατάρτιση ή ερμηνεία τραπεζικής σύμβασης και υποχρεώσεων
  • Για τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς.
  • Μεταβίβαση απαιτήσεων και διαχείριση απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων από αλλοδαπές εταιρίες (funds)
  • Για την εκχώρηση απαιτήσεων (Factoring)
  • Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, της σύναψης αλλά και μετά τη σύναψη τραπεζικών συμβάσεων.
  • Διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων τραπεζικού δικαίου.